تفسیر و توضیح نتیجه آزمایش بارداری

تست بتا (B-hcg)

هورمون hCG در حین حاملگی تولید می شود. این هورمون توسط جفت که تخم را پس از لانه گیزیدر رحم تغذیه می کند، ایجاد می شود . hCGاولین بار حدود ۱۱ روز پس از لقاح در خون و بین ۱۲ تا ۱۴ روز پس از لقاحدر ادرار قابل اندازه گیری است . به طور طبیعی مقدار HCGهر ۷۲ ساعت دوبرابر می شود . سطح این هورمون در هفته های ۸ تا ۱۱ بهحداکثر خود رسیده و سپس در ادامه حاملگی کاهش می یابد.

 به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ،   هورمون های HCG – LH –FSH – TSH همگی از دوبخش یا Sub Unit تشکیل می شوند : آلفا و بتا که بخش آلفا در همه ی این هورمون ها مشابه استو افتراق اینها از هم با بخش بتا صورت می گیرد .

 از ملاقات اسپرم واوول تخمک لقاح پیدا میکند. تخمک لقاح یافته به طرفرحم رفته ودر جدار آن لانه گزینی میکند.بین ۱۰-۳روز بعد جفت تشکیل میشود. HCG ( هر دو بخش آلفا و بتا) توسط سلولهای تروفوبلاستیک جفت سنتز می شود و نیمه عمر آن ۳۶ – ۱۲ ساعت است . مهمترینوظیفه این هورمون نگه داری از جسم زرد است که تولید استرادیول و پروژسترون می کند.

 مقدار این هورمون در حاملگی طبیعی از روز ششم تا دهم بعد از لقاح در سرممادر بالا میرود ( حتی گاه از روز سوم لقاح هم قابل شناسایی است. )

معمولا۲۵ -۲۰ روز پس از آخرین قاعدگی ( و نه زودتر از آن ) مقدار اینهورمون در ادرار مادر به اندازه ای میرسد که قابل اندازه گیری باشد .

 معمولاچه زمانی این تست انجام میشود؟

این هورمون در حاملگی طبیعی ۴ – ۶ هفته بعد از شروع بارداری افزایش چشمگیر پیدا کرده وسپس کم کم افت پیدا می کند . اما در موارد حاملگی خارج رحمی – حاملگیمولار- برداشت کل رحم – کورتاژ پس از حاملگی سیر نزولی سریعتر آن را شاهد هستیم .

 سایر کاربردهای تست حاملگی یا هورمون بتا اچ سی جی(Beta H.C.G)

 در مردان در موارد تشخیص تومورهای بیضه و نئوپلاسم آن کاربرد دارد کههمراه با آلفا فیتو پروتئین تست می شو د . در بعضی بدخیمی ها از قبیل کوریوکارسینوما– امبریونال سل کارسینوما و نیز حاملگی خارج رحمی میزان BeteHCGبه شدت بالا می رود و اندازه گیری های مرتب آن برای سنجش پاسخ بیماربه شیمی درمانی ضروری است

 این آزمایش چه زمانی وبه درخواست چه کسی قابل انجام است؟

 این آزمایش را هرزمان که مشکوک به حاملگی طبیعی ویا حتی موارد خارج رحمیباشیم انجام دهیم و درخواست آن بوسیله خود بیمار هم قابل قبول است.

 بعلاوه در موارد بدخیمی هائی که نامبرده شد ویا حین درمان آنها نیز کاربرددارد.(برای ارزیابی چگونگی پاسخ بیمار به درمان)

 چه موقع فرد میتواند مراجعه کند؟آیا ناشتائی ویا سایر شرایط دیگری بایدرعایت شود؟

 ناشتا بودن لازم نیست. مصرف آب مانعی ندارد و حتی قطع داروهای دیگر فردضروری نیست.

 این آزمایش باچه نمونه ای انجام میشود وچقدر طول میکشد؟

 چون هورمون ابتدا در خون ظاهر میشود سپس بعد از شروع متابولیزه شدن درادرار آمده ودفع میشود پس آزمایش خون حساستر است وزودتر مثبت میشود.درموارد حاملگیخارج رحمی هم که حتما باید خون تست شود.

 مدت زمان آزمایش نیم ساعت است ودر هرساعت شبانه روز قابل انجام میباشد.

 • در مورد سطوح hCG نکات زیر را به خاطر داشته باشید:

• در ۸۵% حاملگیها مقدار این هورمون طی ۷۲-۴۸ ساعت دوبرابر می شود. هرچهسن حاملگی بیشتر می شود، زمان دوبرابر شدن این هورمون طولانی تر شده و حداکثر به۹۶ ساعت می رسد.

• در مورد مقادیر این هورمون می بایست توجه نمود. زیرا در برخی حاملگیهایطبیعی مقدار این هورمون می تواند کم باشد ولی نوزادی کاملا سالم به دنیا بیاید. سونوگرافیدر هفته های ۶-۵ صحت بیشتری نسبت به اندازه گیری hCGدارد.

• سطح هورمون hCG کمتر از mIU/ml 5 نشاندهنده عدم حاملگی است. هر مقداری بیش از mIU/ml25 نشاندهنده وجود حاملگی می باشد.

• مقدار این هورمون با واحد (milli-internationalunits per milliliter (mIU/ml)) اندازه گیری می شود.

• زمانی که سطح hCG به ۲۰۰۰-۱۰۰۰ برسد، سونوگرافی ترانس واژینال می تواند ساک حاملگی را تشخیصدهد. چون سطوح این هورمون می تواند مختلف باشد و زمان لقاح نیز به درستی مشخص نشدهباشد، تشخیص با یافته های سونوگرافی تا زمانی که مقدار هورمون به ۲۰۰۰ نرسد قابل انجامنخواهد بود.

• تنها انجام یک نوبت آزمایش برای اندازه گیری این هورمون در بیشتر مواردکافی نیست. در مواردی که شک به سلامت بارداری وجود دارد می بایست چند آزمایش با فاصلهاز هم انجام شود تا بتوان یک نتیجه گیری درست انجام داد.

• دو نوع آزمایش hCG وجود دارد: نوع «کمی» که فقط وجود یا عدم وجود هورمون را مشخص می کند و دیگرنوع «کیفی» که مقدار آن را نیز معین خواهد نمود.

 • راهنمای سطوح hCG در طول بارداری:

زمانها بر اساس سن حاملگی(Gestational Age)[تعداد هفته هایی که از اولین روز آخرین قاعدگی(LMP)گذشته است] می باشد:

 • ۳ هفته از LMP گذشته باشد:  ۵۰-۵ mIU/ml

• ۴ هفته از LMP گذشته باشد : ۴۲۶-۵ mIU/ml

• ۵ هفته از LMP گذشته باشد : ۷۳۴۰-۱۸ mIU/ml

• ۶ هفته از LMP گذشته باشد : ۵۶۵۰۰-۱۰۸۰ mIU/ml

• ۸-۷ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۲۹۰۰۰-۷۶۵۰ mIU/ml

• ۱۲-۹ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۸۸۰۰۰-۲۵۷۰۰ mIU/ml

• ۱۶-۱۳ هفته از LMP گذشته باشد : ۲۵۴۰۰۰-۱۳۳۰۰ mIU/ml

• ۲۴-۱۷ هفته از LMP گذشته باشد : ۱۶۵۴۰۰-۴۰۶۰ mIU/ml

• ۴۰-۲۵ هفته از LMP گذشته باشد : ۱۱۷۰۰۰-۳۶۴۰ mIU/ml

• زن غیر حامله : <5 mIU/ml

• بعد از یائسگی : <5/9 mIU/ml

توجه: این اعداد فقط به عنوان راهنما داده شده و افزایش این هورمون درهر فرد متفاوت می باشد. مقدار مطلق به اندازه سیر تغییرات اهمیت ندارد.

 • سطوح پایین مقدار این هورمون نشانه چیست؟

مقادیر پایین hCG علل مختلفی می تواند داشته باشد و می بایست آزمایش طی ۷۲-۴۸ بعد تکرار شودتا با توجه به تغییرات سطح هورمون بتوان قضاوت نمود. سطوح پایین hCG میتواند نشاندهندهموارد زیر باشد:

• اشتباه در تعیین سن حاملگی

• احتمال سقط یا Blighted Ovum

• حاملگی نابجا Ectopic Pregnancy

 • سطوح بالای مقدار این هورمون نشانه چیست؟

مقادیر زیاد hCG علل مختلفی می تواند داشته باشد و می بایست آزمایش طی ۷۲-۴۸ بعد تکرار شودتا با توجه به تغییرات سطح هورمون بتوان قضاوت نمود. سطوح بالای hCG می تواند نشاندهندهموارد زیر باشد:

• اشتباه در تخمین سن حاملگی

• حاملگی مولار

• چندقلویی

 • آیا مقدار hCG می بایست به طور مرتب در طی حاملگی اندازه گیری شود؟

مقدار این هورمون به طور معمول توسط پزشکان دوباره اندزاه گیری نمی شودمگر این که مشکلی به وجود آمده باشد. در صورت خونریزی، درد شدید شکمی یا سابقه سقطممکن است پزشک این آزمایش را تکرار کند.

 • آیا عاملی می تواند مقدار hCGرا تحت تاثیر قرار دهد؟

هیچ عاملی نمی تواند مقدار این هورمون را تحت تاثیر قرار دهد بجز داروهاییکه حاوی این هورمون باشند. این داروها برای درمان نازایی مورد استفاده قرار می گیردو پزشک در مورد زمان انجام این آزمایش پس از دریافت این داروها، شما را راهنمایی خواهدنمود. سایر داروها مثل آنتی بیوتیکها، ضد دردها، قرصهای ضد بارداری خوراکی یا سایرداروهای هورمونی هیچ تاثیر بر مقدار این هورمون نخواهند داشت.

 در چه مواردی تست بارداری از راه خون (BCHG)ویا ادرار (گراویندکس )مثبت می شود:

۱- بارداری ۲- بیماری مول و یا بچه خوره ۳- سرطان رحم

 در چه مواردی تست بارداری از راه خون (BCHG)ویا ادرار (گراویندکس ) منفی می شود:

۱- ادرار رقیق ۲- سقط جنین ۳- حاملگی خارج رحم

 علت نتایج مثبت کاذب:

۱- آلودگی باکتریائی ادرار۲-وجود پروتئین و یا خون در ادرار ۳-مصرف متادونتوسط بیمار

 ارزیابی حاملگی از روی مقدار هورمون

اگر مقدار هورمون BhCG کمتر از ۱۰ باشد شخص باردار نیست

اگر مقدار هورمون BhCG بیشتر از ۲۵ باشد فرد باردار است

اگر مقدار هورمون BhCG بین ۱۰ تا ۲۵ باشد نمی توان با قاطعیت گفت شخص باردار است ویا خیر

 کلیاتی در باره کیت های تشخیص بارداری خانگی

homepregnancy tests=HTPS

 همه ی کیت های تشخیصی بارداری خانگی امروزی , حاوی آنتی بادی های مونوکلونال یا پلی کلونال متصل به یکی از بخش های مولکول HCGبسیار حساس بوده و اگر مولکول HCGدر ادرار موجود باشد توسط آنتی بادی ثانویه ضد HCG به دام افتادهو سنجش می شود. برای سیستم آشکار سازی کیت از یک آنتی بادی ثانویه که حاوی آنزیم استاستفاده می شود

 آنتی بادی ثانویه کمپلکس آنتی بادی اولیه HCGرا آشکار می سازد. تغییر رنگ و ایجاد پاسخ مثبت و یا منفی ناشی از فعالیتیا عدم فعالیت آنزیم است. ایجاد دو خط رنگی نشانه ی بارداری را نشان می دهد. HCG ادرار به صورتکیفی و توسط HPTS یا همان home pregnancy testsسنجش می گردد.

 نحوه جمع آوری و نگهداری نمونه ادرار

 ۱- ادرار اول صبح به طور معمول بیشترین غلظت HCGرا در بردارد و لذا بهترین نمونه برای انجام تست ادرار است.اگر چه هرنمونه ادرار ممکن است استفاده شود

 ۲- نمونه ادرارباید در یک ظرف تمیز شیشه ای یا پلاستیکی جمع آوری شودو از پروزاتیو استفاده نشود

 ۳- اگر نمونه بلافاصله پس از جمع آوری تست نشود , تا ۴۸ ساعت بعد که موردآزمایش قرار می گیرد باید دردمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد یخچال نگه داری شود و قبلاز تست به دمای اتاق برگردانده شود

 اگر نمونه برای بیش از ۴۸ ساعت مورد استفاده قرار نگیرد باید در دمایمنهای ۲۰ درجه فریز شود. یک نمونه ی یخ زده که بیش از ۲ هفته نگهداری شده باشد نبایددیگر استفاده شود. قبل از آزمایش نمونه یخ زده باید کاملا آب شده و به دمای اتاق برسد

 پاسخ های مثبت کاذب

در شرایطی مثل مصرف بعضی داروها مثل پرومتازین یا کلردیازپوکساید , وجودبیماریهائی مثل پروتئینوری , هموگلوبینوری , و زایمان جدید تا سقط جنین , اشتباه درروش اجرای تست , خطا در خوندان نتایج , ممکن است پاسخ مثبت کاذب دیده شود که در تفسیرنتیجه باید در نظر داشت

 پاسخ های منفی کاذب

 زمانی که HCG در حد اکثر غلظت ( در روز های ۶۰ تا ۸۰ ) می باشد , ۵ تا ۱۰% امکان ایجاد جوابمنفی کاذب وجود دارد. پاسخ های منفی کاذب معمولا ناشی از خطا در انجام روش ارائه شدهمی باشند. علت دیگر پاسخ منفی کاذب انجام تست در روز های اول لقاح است که هنوز هورمونHCG وارد ادرارنشده است. نگهداری ادرار در ظروف غیر استاندارد , عدم رعایت دهای لازم برای واکنش ومصرف داروی کاربامازپین هم ممکن است منجر به پاسخ منفی کاذب شود.

چرا بعضی از خانم های باردار قبل از قطع قائدگی , تست بارداری مثبت دارندولی بقیه خانمها تا چندین روز دیرتر آزمایش مثبت ندارند؟

 عوامل موثر در طولانی تر شدن زمان حصول پاسخ مثبت توسط تستهای خانگی:

۱- تاخیر در زمان لانه گزینی

۲- پائین بودن ترازHCG خون

۳- پائین بودن غلطت HCG ادرار

۴- میزان حساسیت تست بارداری

منبع :  http://parmin.blogdehi.com/post/281#

نحوه تفسیر نتیجه آزمایش خون برای بارداری

دانلود کنید:

 • نرم افزار محاسبه زمان تخمک گذاری  دانلود

 • بسته آموزش تصویری یوگا در بارداری   دانلود

 • بسته آموزش تصویری ورزش در بارداری  دانلود

 • فیلم بارداری در ۵ دقیقه دانلود

شما با خرید این بسته علاوه بر بهره مندی از مطالب آموزنده داخل آن ، از سایت نی نی رشد حمایت می کنید.

۱۶۷ نظر

 1. سلام از اخرین پریودی خانمم ۳ هفته میگذره که پریود نشد .امروز ازمایش گرفتیم که جواب Beta HCG 2100 زده بود.میخواستم ببینم حامله هست یا نه.ممنون

 2. باسلام
  من ۲۲هرماه پرید میشم تقریباپریدمنظمی دارم.۴روزازموعدپریدم گذشته وپرید نشدم.ازمایش بتام ۱۲بود.توسینهام احساس درد میکنم.
  بنظرتون باردارم؟

 3. سلام خسته نباشین.
  من امروز۴روزه که پریودم عقب افتاده.آزبتا دادم که عدد ۸رونشون داد.درصورتی که نتیجه مثبت قطعی عدد ۱۰بود.به نشرشما من زودآز دادم ودوباره تکرا. کنم؟؟

  • سلام
   آزمایش خون ۱۱ روز بعد از لقاح می تواند بارداری را نشان دهد. اینکه زود ازمایش را انجام داده اید یا خیر بستگی به زمان اقدام شما برای بارداری دارد.

 4. سلام امروز جواب آزمایش رو گرفتم ۰٫۱نتیجش و توی قسمتreferenceزدهnegative<10یعنی چی؟؟

 5. سلام من ۲ روز از زمان پریودم گذشته و رفتم تست خون جهت بارداری بتا ۲۰۰ بود یعنی باردارم دیگه؟
  هنوز به دکتر نشون ندادم و بی بی چک هم یک خط پررنگ و یه خط کم رنگ بودش ، خیلی کمر درد دارم میخواستم قرص بخورم ، ممنون میشم از راهنماییتون .

  • سلام
   بله نتیجه بتا ۲۰۰ نشانه بارداری است.
   اگر مقدار هورمون BhCG کمتر از ۱۰ باشد شخص باردار نیست

   اگر مقدار هورمون BhCG بیشتر از ۲۵ باشد فرد باردار است

   اگر مقدار هورمون BhCG بین ۱۰ تا ۲۵ باشد نمی توان با قاطعیت گفت شخص باردار است ویا خیر

 6. سلام نتیجه آزمایش من ۹۱۰ بود اما مشکلی که هست من چون الان وقت پریودی من هست لکه بینی دارم می خواستم بدونم که مشکلی هست یعنی سقط یا هر چیز دیکه

 7. کسی نیس اینجا جواب ما رو بدددههههه؟؟؟؟؟؟؟

 8. سلام من ۱۱ روز بعد از نزدیکی ازمایش بتا دادم با نگاتیو کمتر از دو
  جواب ازمایش من ۲.۹۴ نشانه چیست؟

 9. سلام. خانم من برای بارداری میکرو اینجکشن کرده بعداز دوهفته آزمایش خون داده که جوابش ۱٫۰۰>بوده بما گفتن دوروز دیگه هم آزمایش بدین آیا امکان بارداری هست .ضمنا سن خانم من ۳۸ سال هست .

 10. سلام،بتای من بعد از یه هفته عقب افتادن ۱۱۳۱هست ،ینی باردارم؟بی بی چک هم گذاشتم دوتا خط افتاد

 11. با عرض سلام و خسته نباشید،،،، من ۲۸ساله هستم،،،، امروز با وجود اینکه یه هفته به زمان عادت ماهانه ام مونده تو خونه تست بارداری رو انجام دادم که دو خط نشون داد برای اینکه مطمئن بشم رفتم تست خون هم دادم جوابش این شد
  Negative :50
  خوب با توجه به جواب بالا حاملگی من یعنی ۵۰درصد هستش از کجا مطمئن بشم ۱۰۰%حامله هستم

  • سلام
   با توجه به تغییر میزان هورمون در خانوم ها ، معمولا با تکرار آن در دو یا سه روز بعد ، می توان نتیجه قطعی را دانست. اگر تمایل به آزمایش ندارید ، باید تا زمان قاعدگی منتظر بمانید و در صورت تاخیر ، آزمایش بدهید.

 12. لطفا جواب سوالم رو به ایمیلم بفرستین، پیشاپیش ممنون از لطف تون

 13. سلام بنده ۲۰سال ام هست و سه ماهه پریود نشدم قبلا هم شده بود دو ماه پریودم عقب بیفته هر بار میرفتم دکتر با قرص های جلوگیری که میخوردم به موقع میشدم اما بعدش باز عقب میفتادم یه ماه هم هست که عروسی کردم بی بی چک امتحان کردم یه دونه خط افتاد آزمایش خون هم دادم ۰٫۱> رو بتام نشون داده نگتیو هم ۰_۲۵ زده مشکل من چیه؟ آیا اختلال هورمونی دارم یا حامله ام

  • سلام
   نتیجه آزمایش که نشان می دهد باردار نیستید. درباره اختلال هورمونی هم باید پزشک متخصص نظر بدند. البته نیاز به آزمایش و بررسی هست.

 14. سلام
  من ۲۵ سالمه. دقیقا ۱۰ روز از رابطه مشکوکم میگذره که دقیقا در روز تخمک گذاریم بود. دیروز صبح از بی بی چک استفاده کردم و جواب مثبت دراومد (یک خط قرمز پررنگ و یک خط قرمز کمرنگ). بلافاصله رفتم آزمایش خون دادم و جوابش چنذ ساعت پیش به دستم رسید ولی متاسفانه بهم نگفتن جواب مثبته یا منفی. و امروز صبح هم مجددا از بی بی چک استفاده کردم و جواب منفی نشون داد بهم.
  اطلاعات نتیجه آزمایش خونم به این صورته:
  IMMunassays-Endocrine disease – Serum
  Test: BETA-HCG(ECL)
  Result: <0.1 IU/L
  Reference Intervals (Sex & Age adjusted)
  Male: <2.6
  Non pregnant females:
  Pre menopause: <5.3
  Post menopause: <8.3

  با توجه به این اطلاعات جواب مثبت هست با منفی؟ نیازی به تکرار آزمایش در چند روز آینده هست یا خیر؟ جواب بی بی چکم که دیروز مثبت دراومده واقعا نگران و گیجم کرده.
  خواهش میکنم در صورت امکان بنده رو راهنمایی فرمایید واقعا در شرایط پر استرسی هستم
  بسیار متشکرم

 15. سلام.خسته نباشید.من ۱۲روزاز نزدیکی ام میگذره.و دردهای شدیدی زیرشکمم بخصوص سمت راست ام دارم وبه شدت بی حال و خسته هستم درحالی که قبلا سرحال تربود.تاروز۱۰ازبی بی چک استفاده کردم منفی بود حالا نمیدونم کی برم برای آز خون

  • سلام
   بی بی چک قبل از روز سیزدهم نمی تونه جواب درست رو نشون بده
   ولی آزمایش خون ( بارداری ) بعد از ۱۱ روز می تونه جواب رو نشون بده.
   ولی معمول اینه که تا روز تاخیر در قاعدگی صبر کنید و بعد برای آزمایش اقدام کنید

 16. سلام از آخرین پریودی خانم ۵هفته می گذرد بی بی چک مثبت بود آزمایش دادیم بتا ۸۰ بود به نظرتون باردار؟باتشکر

 17. سلام. از کدوم مقدار در آزمایش خون میشه به جنسیت پی برد؟

 18. سلام ، من ۱۵ مهر پریود شدم ، دوره های پریودیم ۲۲ روز است ، و ۵ تا ۶ روز پریودم طول میکشه ، ۸ روز بعد اخرین روز پریودیم رابطه داشتم قبل از ۷۲ ساعت قرص لونژیل خوردم ، سه یا چهار روز بعدش دوباره رابطه داشتیم ، امروز ۱۳ ابان دو روز از پریودم گذشته آزمایش بتا دادم ۱۶۴ بود , میشه بگین دقیقا کی باردار شدم ، سن دقیق حاملگیم ؟ و اگه از رابطه اولم بوده قرصی خوردم ضرر نداشته ؟ عدد بتا طبیعی بوده؟

  • سلام
   در خصوص محاسبه زمان بارداری ، خیلی سخته و امکان اینکه دقیق زمان لقاح را محاسبه کنید وجود ندارد. برای همین پزشکان هفته های بارداری را از اولین روز آخرین قاعدگی محاسبه می کنند. یعنی مدت ۴۰ هفته بارداری از اولین روز آخرین قاعدگی محاسبه می شود. بنابراین ۱۵ مهر را مبدا قرار بدید و هفته ها را بشمارید.
   درباره قرص متاسفانه هیچ تخصصی ندارم .
   آرزوی فرزندی سالم و زندگی شاد برای شما دارم.

 19. سلام ، ممنون ولی مشکل من اینکه بفهمم از بین تو رابطه ایی که باهمسرم تو زمان تخمک گذاریم داشتم کدوم باعث بارداریم شده ، یکی از روابطمون مناسب نبود ( یعنی برا بچه دار شدن خوب نبود ) ، شما هیچ روشی رو اطلاع ندارین که بشه اینو متوجه بشیم ؟

  • سلام
   جایی رو سراغ ندارم برای تشخیص دقیق روز لقاح و تا اونجا که می دونم تجهیزات خاص می خواد.
   حتی اگر کسی یک بار نزدیکی داشته باشد ، باز هم به صورت قطعی نمی توان گفت که همان روز زمان لقاح بوده است . زیرا اسپرم ها تا دو روز زنده می مانند و تخمک ۴ روز و لقاح ممکن است حتی دو روز بعد از نزدیکی اتفاق افتاده باشد.

 20. شرمندم اخرین سوالم , قرص لونژیل تا چند وقت اثرش در بدن هست ؟ آیا زمان تخمک گذاری رو تغیر میده

 21. سلام.ممنون از سایت خوبتون. من یه سوال دارم در خصوص آزمایش بتا تیتر خانمم.ایشون اولین آزمایش بتا تیتر را در روز ۲۸ بعد از اولین روز آخرین پریودشون انجام دادن و مقدار بتا ۸۳۷ بود و در روز ۳۱ بعد از اولین روز آخرین پریودشون میزان بتا ۱۰۰۷۳ بود.آیا این افزایش طبیعی است؟آخه من خونده بودم هر ۴۸ ساعت تقریبا دو برابر میشه. این افزایش سطح بتا در خانمم طبیعیه؟؟ممنون ازشما.

  • سلام
   افزایش دو برابری یک معیار تقریبی است و ممکن است در افراد مختلف متفاوت باشد. اگر علائم دیگری مانند خونریزی ، درد بیش از حد درد معمول قاعدگی و … ندارند ، جای نگرانی نیست.

 22. سلام. خستا نباشید. جواب ازمایش خانومم
  Beta-hcg 526 miu/ml Elisa negative:<20 va postive:20 or more
  میشه بپرسم یعنی چی؟؟؟

 23. سلام. خستا نباشید. جواب ازمایش خانومم
  Beta-hcg 526 miu/ml Elisa negative:<20 va postive:20 or more
  میشه بپرسم چند هفته هست؟؟؟؟؟؟. ممنون از پاسخ گویی شما سپاس

  • سلام
   برای شمارش هفته ها ، از اولین روز آخرین قاعدگی شروع به محاسبه کنید. یعنی هفته اول میشه همون هفته ی قاعدگی.
   البته همه می دونند که توی اون هفته باردار نبودند ولی با توجه به اینکه زمان دقیق بارداری رو نمی شه محاسبه کرد، همه پزشکان برای هماهنگی طول ۴۰ هفته بارداری رو از همون اولین روز آخرین قاعدگی محاسبه می کنند.
   موفق باشید

 24. سلام خسته نباشید من ۵روز پریودیم به تعویق افتاد آزمایش بتا دادم جوابش۲۵۰ بود دکتر گفت ازمایش بتا تیتر بده جوابش شد۴۴۳۸٫۳ این مقدار کمه برای بارداری سالم؟مشخصه من چندمین هفته هستم؟ممنون اگه جواب بدهید

  • سلام
   مشکلی نیست و جای نگرانی هم نیست.
   برای شمارش هفته ها ، از اولین روز آخرین قاعدگی شروع به محاسبه کنید. یعنی هفته اول میشه همون هفته ی قاعدگی.
   البته همه می دونند که توی اون هفته باردار نبودند ولی با توجه به اینکه زمان دقیق بارداری رو نمی شه محاسبه کرد، همه پزشکان برای هماهنگی طول ۴۰ هفته بارداری رو از همون اولین روز آخرین قاعدگی محاسبه می کنند.
   موفق باشید

 25. سلام .مادر روز اول تخمک گذاریم و در روز دوم تخمک گذاریم به ترتیب روز در میون اقدام کردیم برای بارداری.حدود ۶روز بعد بی بی چک زدم یک خط پرنگ و یکی بعد کمرنگ بود چند بار دیگه هم امتحان کردم بازم همینطور بود بعد از ۱۱روز رفتم ازمایش خون ولی جواب منفی بود …ایا من زود ازمایش دادم .چون الان چند روزم هست که زیر دل و کمرم درد میکنه مثل وقتی میخوام پریود بشم

  اینم جواب ازمایشم
  Beta HCG 0.0 miu/ml. 25pregnant
  به نظرتون میتونه زود رفته باشم برا زمایش

  • سلام
   برای استفاده از بی بی چک باید حداقل ۱۳ روز از زمان لقاح گذشته باشد و برای آزمایش خون حداقل ۱۱ روز. با توجه به اینکه زمان دقیق لقاح را نمی دانیم ، به صورت معمول ۱۵ روز بعد از زمان تخمک گذاری ، زمانی است که می توانید آزمایش بی بی چک انجام دهید.
   بنابراین شما برای استفاده از بی بی چک کمی عجله کرده اید و جواب نا معتبر است.

   • سلام .من امروز روز سوم که عقب انداختم ….توی روز اول تاخیر بی بی چک زدم مثبت بود و الان هم تو این سه روز دلدرد و کمردردی که از ۱۰روز پیش داشتم بیشتر شده مثل زمان پریودی ولی بعضی مواقع هر چند ساعت یکبار اینطور میشم و خوب میشم .ایا میشه گفت که باردارم

 26. سلام
  من دو ماه پیش در دوران قاعدگی رابطه ی حفاظت نشده داشتم و الان دومین ماه هستش که پریود نمیشم ۴_۵ تا بی بی چک استفاده کردم که همش منفی بوده ولی هنوز پریود نشدم ممکنه باردار باشم؟

 27. سلام خسته نباشین.من آزمایش بارداری گرفتم پایین answer نوشته بیشتراز۱۰۰۰۰ این یعنی چی؟؟؟من باردارم؟؟؟مامان شدم؟؟؟

  • سلام
   در جواب آزمایش اگر HCG کمتر از ۱۰ باشد ، یعنی عدم بارداری
   اگر بیش از ۲۵ باشد ، یعنی بارداری مثبت است
   و اگر بین ۱۰ تا ۲۵ باشد باید دو یا سه روز دیگر مجدد ازمایش را تکرار کنید.

 28. سلام,همسرم,الان شیش روزه که عادت نشده,تست داده مثبت بوده ولی ضعیف,ازمایش داده بد شیش روز دویست و بیست وسه,میدونم مثبته و بارداره؟چون ضعیفه امکان سقت وجود داره؟

 29. سلام
  خواهر من ۳۵ ساله است و در سیزدهمین هفته بارداری جواب آزمایش گرفته فقط خواهش می کنم من جواب رو نمی دونم به این صورت که بفرستم بلافاصله جواب می دهید؟
  TRISOMY 21 1:1111
  TRISOMY 18 <1:30000
  TRISOMY 13 <1:30000
  واقعا ممنون می شم الان جواب بگیرم
  خیلی دلشوره داریم

  • سلام
   فکر می کنم عدد درست TRISOMY رو نفرستادید. یعنی یا باید ۲۱ باشه یا ۱۸ یا ۱۳ چرا سه تا جواب داره
   البته در هر صورت هر سه عدد در منطقه پر خطر نیستند . ولی تاکید می کنم که من اصلا تو این زمینه تخصص ندارم. چیزی که می گم در حد اطلاعات عمومیه
   حتما جواب رو به پزشک نشون بدید.

 30. سلام این ازمایش نتیجش چیه ؟
  بی بی چک زدم مثبت بود الان هشت روز دوره ماهانه ام عقب افتاده.
  Negative:25
  Male:<5.0
  Beta HCG-titr. 3800
  باتشکر از سایت خوبتون

 31. سلام‌من‌تست حاملگی دادم مقدارBHCGنوشته.۰۰۰یعنی حامله نیستم؟؟

 32. سلام آزمایش خانمم
  Bhcg-1035 -negative:10-25 است

 33. با سلام و خسته نباشید
  بی بی چک هر دو خط رو نشون میده
  آزمایش خون هم عدد ۷۸۰ رو نشون میده آیا باردارم

 34. سلام میخواستم بپرسم ج ازمایشم HCG1000هست.باردارم یا ن؟خیلی ممنون

 35. سلام من هفته چهارده بارداری هستم و مرحله اول غربالگری رو دادم و همه چیز نرمال بود فقط پلاسنتا تحتانی و مارژینال نوشته که دکتر گفت جفت پایین….
  این پایین بودن جفت یعنی چی یعنی جفتم سر راهیه یا به مرور بالا میره…. از امروز هم یکم زیر دلم درد گرفته .کمکم کنید

  • سلام
   جفت سر راهی با ازمایش و سونو مشخص می شه و به جواب دقیق اون بستگی داره
   لطفا با پزشک صحبت کنید و اطلاعات دقیق بگیرید.

 36. سلام من ۲۷ بهمن موقع پریودیم بوده اما ۲۳ لک بینی دارم تقریبا یک روزو نیم بعدش تقریبا زرد شد بعدش نمیدونم چجوریه به نظر شما من چه موقع آزمایش بتا بدم

 37. من ١۴ بهمن انتقال جنین انجام دادم، امروز تست خون دادم بتا۵ بود و بمن گفتن دوباره دوروز دیگه یعنى شنبه ۳۰ بهمن تست رو تکرار کنم، اگر افزایش پیداکرد ممکنه حامله باشم. سوالم اینه درمورد افرادى که آى وى اف شدن این ارقام چطور محاسبه میشه و بنظر شما ممکنه من باردار باشم ؟

  • سلام
   در باره آی وی اف تجربه ای ندارم ولی در خصوص میزان بتا و نتیجه آزمایش که نشان دهنده میزان هورمون بدن می باشد، نحوه محاسبه برای تشخیص بارداری تفاوتی ندارد.

 38. سلام
  روز بخیر من بتا خونم ۳۶۹ رو نشون میده و از تاریخ پریودم حدودا ۲۰ روز گذشته اما درد قاعدگی دارم و ترشحات سفید خواستم بدونم عادیه

 39. سلام بتای خونم ۴۹۵۸ هستش میخواستم بدونم باردارم یا نه ممنون

 40. نرگس مصطفی زاده

  سلام خسته نباشید جواب ازمایش من
  Non pregnant women&men:25
  هستش میخواستم جوابش رو بدونم

 41. سلام من ازمایش دادم عدد۹۹۳۹بود هنوز دکترم ندیده میخواستم بدونم ازرو این عدد میشه سن بارداری رو تشخیص داد؟

  • باسلام
   سن بارداری ، ارتباطی به این عدد ندارد.
   با توجه به اینکه الان شما باردار هستید، برای محاسبه سن بارداری ، اولین روز آخرین قاعدگی را در نظر بگیرید.
   یعنی ۴۰ هفته ای که برای طول بارداری محاسبه می شود، از اولین روز آخرین قاعدگی محسوب می شود.

 42. سلام ببخشی خانمم الان هفت روزه از دوره ماهانه اش عقب زده ازمایش بارداری داده عدد ۱۲۲ رو نشون داده.ایا این عدد پایینه پوچه یا خارج از رحمیه یا مشکلی نداره تست ادرار هم دو خط شد.

  • سلام
   این عدد یعنی بارداری مثبت و همسر شما باردار هستند
   تاخیر در قاعدگی هم به همین علته
   لطفا با پزشک مراجعه کنید تا در دوران بارداری تحت نظر باشند.

 43. سلام
  توی جواب ازمایشم نوشته
  Reference value: 0_30 Negative
  معنیش چیه؟؟؟

 44. ازمایش hcg نشون میده بالآی ١٠٠٠؟زمان تعداد هفته باردات رو میخوام ممنون میشم عجله ایه

  • سلام
   این عدد اگر بالای ۲۵ باشد یعنی بارداری مثبت است.
   برای محاسبه تعداد هفته های بارداری هم باید از اولین روز آخرین قاعدگی شمارش را شروع کنید. ( اولین روزی که قاعدگی آخر شروع شد.)

 45. سلام .
  من پریود منظم دارم . در بازه ی مشخص شده برای تخمک گذاری نزدیکی برای بارداری داشتم. امروز روز سومه که پریودم عقب افتاده. بی بی چک منفی نشون میده. امروز برم آزمایش خون ؟

  • سلام
   بی بی چک برای نشان دادن جواب درست ، باید بعد از ۱۳ روز از زمان نزدیکی انجام شود.
   ولی تست خون بعد از ۱۱ روز می تواند نتیجه درست را نشان دهد.
   لزومی به عجله نیست . تا ۱۳ روز صبر کنید و بعد بی بی چک استفاده کنید.

 46. با سلام. از اخرین نزدیکیمون ۲۳ روز میگذره و هفت روز از موعد مریضی خانمم گذشت و مریض نشدن. و ازمایش دادیم b_HCG ELISA. >1000
  رو نشون میده. دو تا سوال داشتم اول اینکه ایا خانمم باردارن؟؟؟ چون نشد جواب قطعی بگیرم وباید دوباره برم بپرسم. دوم اینکه مثلا ۱۰۰۰ جواب ازمایش خانمم هست میگن این عدد احتمالا دختره .. در کل این که بر اساس این عدد از چند تا خانم شنیدم که میگفتم میشه حدس زد پسره یا دختر بر اساس جواب عدد . همچین چیزی درسته. ممنون میشم.

  • باسلام
   نتیجه آزمایش که بارداری مثبت را نشان می دهد.
   ولی از روی این عدد نمی توان جنسیت جنین را تشخیص داد. هیچ منبع علمی وجود ندارد که این موضوع را تایید کرده باشد.

 47. سلام خانم بنده قاعدگی منظم داره این دو هفته هست که قرص ال دی مصرف نمی کنه خوب الان این شکم درد و یکم کمردرد داره ازمایش دادیم ولی هنوز جواب نگرفتیم درضم بی بی چک هم استفاده کردیم منفی امد ..این علایم بالا نشانه چیه

 48. سلام من ۷ روز از زمان پریودیم میگذره ولی پریود نشدم امروز رفتم آزمایش خون دادم عددبتا ۲۹ بود. دقیقا هم امشب پریود شدم ممکنه پریودی نباشه و باردار باشم؟
  اخه سابقه نداشت انقدر دیر پریود شم

  • سلام
   عدد ۲۹ نشانه بارداری است. ولی این میزان بعد از تاخیر ۷ روزه خیلی کم به نظر می رسه. احتمال دارد که تست اشتباه باشد.
   اگر پریود شدید ، پس بارداری منتفی است.

 49. بنظرتو باردارم؟
  Beta_HCG 41.74
  MuU/Ml Negative :0_10
  Borderline 10_50
  Positive >50
  میشه زود جواب بدید ممنون میشم

  • سلام
   نتیجه در محدوده مشکوک است. یعنی نمی توان به صورت قطعی بارداری یا عدم بارداری را نتیجه گرفت.
   در این گونه موارد معمولا ازمایش تکرار می شود.

 50. سلام خانوم دکتر
  من باردار هستم تازه متوجه شدم، بعد اینکه تالاسمی مینور دارم
  مشکلی نداره ماه اول بارداری روزه بگیرم

 51. سلام خانم دکتر
  امروز آزمایش دادم جلو بتا نوشته بود positive
  این یعنی من باردارم، هیچ عددی چرا ننوشته؟
  Beta_HCG………………. Positive. Normal

 52. سلام
  ممنون از شما، ان شاءالله موفق باشید???????

 53. سلام خسته نباشید
  من دوره های ماهانه ام ۳۶ روزه هست اولین روز آخرین قاعدگیم ۲۸ فروردین بود و باید ۳ خرداد مجدد شروع میشد ولی ۸ روز عقب انداختم و وقتی تست بارداری دادم مثبت بود و عدد بتا را ۲۲۰٫۵ زده بود
  میخواستم از شما بپرسم این عدد بتا برای این مدت کم نیست؟

 54. سلام خسته نباشید جواب ازمایش من B.HCG:1000 Negative=10 Borderline:10_50

 55. با سلام .همسرم روز دوشنبه آزمایش بارداری دار جوابش حدود ۲۲ بود مسول آزمایشگاه گفت جواب مشکوک است ۴۸ ساعت بعد دوباره آزمایش را تکرار کن و در جواب آزمایش دوم ۹۶٫۶ بود لطفاً جوابش را بفرمایید

 56. با سلام
  من ۶ روز از عادت ماهیانه ام میگذره که نشدم. ۲ بارآزمایش دادم که نتایجش به صورت زیر می باشد
  اولین آزمایش ۸خرداد دادم یعنی ۱۲ روز پیش که عدد Beta HCG : 3.56 شد و دومین آزمایش رو ۲۰ خرداد دادم که نتیجه Beta HCG:<1.0 شد.من علایم درد زیر شکم و دلپیچه کم در زیر شکم و ضعف دارم .خودم احساس علائم حاملگی دارم ولی با توجه به جواب ها فکر کنم حامله نیستم.آیا احتمال اشتباه وجود دارد؟میشه جواب ها رو بررسی بفرمایید. با تشکر

  • سلام
   از اونجایی که احتمال اشتباه در آزمایش خیلی کمه ، در ضمن دوبار ازمایش دادید که هر دو منفی بوده . بنابراین باید گفت که شما باردار نیستید.

 57. سلام
  من دوماه پیش رابطه محافظت نشده به صورت مالش به واژن داشتم که احتمال دادم بخشی از پیش آب وارد بدنم شده و دوبار آزمایش بارداری تکرار کردم در یک آزمایشگاه که هر دو عدد ۰٫۱۰۰ رو نشون داد و کمی در سمت راست شکمم درد احساس کردم که خوب شده و ۹ تیر زمان پریودمه که از ۳۱ خرداد لکه بینی صورتی رنگ دارم آیا نیازی به تکرار آزمایش هست؟من باردارم یا خیر؟؟؟؟

 58. با سلام و خسته نباشید
  من امروز آزمایش دادم و جواب بتام ۲۰۰< شد.این یعنی چی؟؟
  ممنون میشم جوابمو بدین

 59. با سلام و خسته نباشید. نتیجه آزمایش

  Negative 25
  ممنون میشم جواب بدید…

  • نتیجه باید یک عدد باشه که اگر کمتر از ۲۵ بود ، یعنی باردار نیستید. اگر بیش از ۲۵ بود باردار هستید.
   Negative یعنی منفی و معمولا برای نتیجه عدم بارداری در جواب آزمایش نوشته می شود.

 60. با سلام و وقت بخیر . من امروز جواب آزمایش بتا تیتر را گرفتم . جواب آن ۴۴۳۶٫۱۱ است. می خواستم بدانم در هفته چندم بارداری هستم؟

  • سلام
   شمارش روزها و هفته های بارداری ، از زمان آخرین قاعدگی شما شروع می شود.
   یعنی اولن روز از آخرین قاعدگی شما ، مبنای شمارش است.

 61. با سلام و وقت بخیر . من امروز جواب آزمایش بتا تیتر را گرفتم . جواب آن ۴۴۳۶٫۱۱ است. می خواستم بدانم در هفته چندم بارداری هستم؟
  ممنون می شم زود جواب بدید.

  • سلام
   شمارش روزها و هفته های بارداری ، از زمان آخرین قاعدگی شما شروع می شود.
   یعنی اولن روز از آخرین قاعدگی شما ، مبنای شمارش است.

 62. سلام ببخشید مامان من آزمایش titr BHCGداده و جوابش ۱۲۰۰شده و الانم تو هفته ششمه به نظرتون عادیه؟

  • سلام
   تا اونجایی که من می دونم ، میزان BHCG در طول دوران بارداری تغییر می کند
   در ضمن معمولا جلوی هر نتیجه در برگ آزمایش ، میزان نرمال ، حداکثر یا حداقل رو می نویسه و اگر خارج از تعادل باشه اون نتیجه رو پر رنگ تر ( BOLD ) می نویسه.

 63. سلام من ازمایش بتا دادم جواب ۹/۵ بود اما دفعه های قبل ۰/۱ ایا امکان حاملگی هست

 64. سلام من امروز جواب آزمایش بارداریموگرفتم میشه کمکم کنیدکه باردارم یانه؟
  Beta.HCG.serum mIU/mL H>10000
  Reference Range mIU/mL Up to 25
  خواهش میکنم راهنمایی کنید

  • سلام
   جلوی این توضیحات در برگه جواب آزمایش یک عدد نوشته شده که نتیجه آزمایش اون عدد است.
   اگر بیش از ۲۵ بود ، بارداری مثبت است.
   اینی که نوشتید، فقط توضیحات تفسیر نتیجه آزمایشه.

 65. سلام
  من بعد از ۲۵روز که از رابطه گذشته بود آزمایش بتا دادم.جواب منفی بود.ولی هنوز پریود نشدم.آیاهنوز احتمال بارداری وجود دارد؟لازم هست دوباره آزمایش رو تکرار کنم؟

 66. سلام جواب ازمایش
  b.hcg >200
  هست بنظرتون چند روزه باردارم??

 67. سلام وقتتون بخیر من ١٢تیر پریود شدم مرداد ماه نشدم ازمایش تیتر دادم جواب
  BHcG Tietr. 1655
  Unit. mlU/ml
  Refrence Values
  Nonpregnant female less than 10
  Border line :10-50
  میشه بهم بگید یعنی چی باردارم هستم یانه?

 68. سلام
  بعد از سقط جنین، آزمایش گرفتند تا علت سقط جنین معلوم بشه.
  این جواب را به ما دادند:
  specimen
  endometrium
  gross examination
  the specimen consists of multiple gray-brown fragments of soft tissue measuring
  diagnosis
  Endometrial curettage
  PRODUCTS OF CONCEPTION

 69. سلام. وقت بخیر.
  من حدود ۱۰روزه پریودم عقب افتاده. یک هفته پیش بی بی چک استفاده کردم جواب منفی بود. دیروز آزمایش دادم جوابش این بود:
  ۲۵۰《 .Beta.HCG
  میخواستم ببینم باردارم یا خیر و اینکه این عددی که برای این هورمون نوشته خوبه یا کمه؟
  خیلی ممنون از پایخ های کامل و خوبتون

  • سلام
   اگر جواب آزمایش بالای ۲۵ باشد یعنی باردار هستید. که ظاهرا بیش از ۲۵۰ است و می شه گفت که شما باردار هستید.
   ولی میزان این عدد در شرایط مختلف و برای هر شخص متفاوت است. بنابراین جای نگرانی نیست.

 70. سلام لطفأ جواب این ازمایش بدین.خوبه یا بد

  Semen Volume(ml) 3.80 Normal semen pH 7.50 Sperm Density(Mill Anormal 0.20 Abnormal Motile sperms 0.00 Progressive sperms 0.00 Abnormal

  • سلام
   در خصوص حجم نمونه ، نرمال است.
   در خصوص غلظت ، کم است.
   ولی برای تفسیر اینکه خوب است یا بد و اینکه امکان فرزند آوری دارید یا خیر حتما باید یک پزشک آزمایش را ببیند.

 71. سلام
  Negateve:<10suspicious:<10-25

 72. سلام خسته نباشید.من ازمایش هرمونی دادم روز سوم پریودی الان روز ششم هست و تموم شده و جواب ازمایشم رو گرفتم واسه Bhcgنوشته Negative :>20 Positive :<20
  میشه لطف کنین یعنی چی؟

  • سلام
   جواب ازمایش رو ناقص فرستادید.
   چیزی که نوشتید معنیش اینه که اگر کمتر از ۲۰ بود جواب منفی و اگر بیشتر از ۲۰ بود جواب مثبت خواهد بود.
   ولی اون عددی که نتیجه ازمایش بوده رو ننوشتید.

 73. سلام
  من بعد از ۵ روز تاخیر در پریود رفتم آزمایش و بتا عدد. ۲۸۰ رو نشون داد آیا این عدد برا بارداری طبیعیه ؟ کم نیس ؟
  و این که اگه من نخوام برم سونوی واژینال سونوی معمولی بعد از چند هفته نشون میده ؟

  • سلام
   این عدد در خانم های متفاوت است و سطح هورمون درخون را نشان می دهد. تعبیر خوب یا بد برای ان بی معنی است.
   برای سونوی معمولی فکر کنم هفته ۴ یا ۵ باید تشریف ببرید.

 74. سلام خسته نباشید. در جواب آزمایش بارداری منظور از
  Negative for women : <6.46
  Negative for men : <2.24
  یعنی چه؟
  در مقابل bhcg هیچ عددی نوشته نشده.

 75. سلام من امروز جواب آزمایشو گرفتم که bhcg ازمایشم شد ۳۴ این به معنی باردار بودن هست؟؟؟

 76. سلام ببخشید گزینه male در تست بارداری به چه معنی است؟
  من ازمایش باردار دادم که منفی بود ولی منظور از males چیه؟
  ممنون از پاسختون

 77. سلام
  نتیجه آزمایش بنده بصورت زیر می باشد.لطفا راهنمایی فرمایید
  beta hcg………………….1.6

 78. سلام جواب آزمایش من result:73.3
  ۴-۷weeks:590-187000
  ۸-۱۱weks:17800328000
  ۱۲-۲۰weeks:5380-183000
  ۲۱-۴۰weeks:3460-71500
  healthynonwomen:<.,5
  آیا باردارهستم؟

 79. جلویhcgنوشتهresultکه پایین این نوشه۱٫۶ باردار هستم یا نه

 80. سلام جواب ازمایش چیه
  Negative 20
  Result.655

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*