می‌خواهید فرزند شما پسر باشد یا دختر؟

می‌خواهید فرزند شما پسر باشد یا دختر؟
منبع:
مجله دانشمند
سال بیست و سوم، شماره مسلسل ۲۵۸، فروردین ماه ۱۳۶۴، جمادی الثانی ۱۴۰۵، مارس ۱۹۸۵
گوشه‌هایی از اسرار خلقت
می‌خواهید فرزند شما پسر باشد یا دختر؟
به این دستورها توجه فرمائید:
اقیانوس بی‌کران دانش پزشکی حاصل هزاران سال مطالعه و تلاش میلیونها پزشک و دانشمند است و هر روز هزاران نکته از میلیاردها مسائل علمی را آشکار می‌سازد، گرچه همه‌ی اینها در برابر دانش الهی قطره‌ایست از دریای لایتناهی ولی برای بشریت ارمغانی است ارزنده. یکی از اسرار خلقت آگاهی از چگونگی وضع نطفه و تعیین نوع پسر یا دختر و انتخاب آن که قرنها مورد بحث دانشمندان بوده است. گرچه در این مورد عقاید متضادی بیان شده ولی با وجود داشتن طرفداران پروپاقرص، امروزه بطلان همه‌ی آنها به اثبات رسیده است. در ادامه راههای عملی برای انتخاب فرزند دختر یا پسر نشان داده شده است توجه بفر مائید:
می‌دانید که جنین از یک تخم بارور شده به وجود می‌آید که هر تخم بارور شده از ملاقات اسپرماتوزوئید که سلول جنسی پدر است با یک اوول که سلول جنسی مادر است حاصل می‌شود.
عقیده‌ی قدما در مورد جنس جنین
در مورد اینکه چگونه فرزند انسان پسر یا دختر می‌شود عقاید مختلفی وجود داشت که یکی از نظریات محکم آنان چنین بود که سرنوشت جنس جنین مربوط به مادر است. می‌دانید در هر ۲۸ روز یکبار، یک تخمک رسیده از یکی از تخمدان‌های زن بالغ آزاد می‌شود که به طور متناوب هر ۴۸ روز یکبار، از هر یک از تخمدان‌ها، تخمک رسیده آزاد می‌شود، یکمرتبه از تخمدان راست و دفعه‌ی دیگر از تخمدان چپ. قدما بر این عقیده بودند که اوول آزاد شده از تخمدان راست دارای ژن دختر است و اوول آزاد شده از تخمدان چپ دارای ژن پسر می‌باشد.
پس دخترها از تخمدان راست مادر و پسرها از تخمدان چپ مادر منشأ می‌گیرند.
عده‌ی دیگر بعدها بر این عقیده بودند که سرنوشت جنین تنها بستگی به نطفه‌ی پدر دارد به این معنا بیضه‌ی راست اسپرماتوزوئید حامل ژن پسر آزاد می‌کند و بیضه‌ی چپ اسپرماتوزوئید حامل ژن دختر.
گرچه این عقیده در کل صحیح است ولی چگونگی به وجود آمدن جنس پسر و یا دختر را توجیه نمی‌کند به خصوص که اطلاع از چنین نظریه‌ای نمی‌توانست برای انتخاب ارادی جنس فرزند به بشریت کمک نماید.
بررسی بیولوژیکی جنس جنین قبل از بسته شدن نطفه
امروزه روشن شده است که تعیین سرنوشت دختر یا پسر شدن جنین تنها بسته به نوع اسپرماتوزوئید می‌باشد به این معنی که هر سلول جنینی دارای ۲۳ جفت کروموزوم است که یک جفت از آنها کروموزوم جنسی است و تعیین کننده جنس پسر یا دختر می‌باشد. اوول “نطفه‌ی زن” دارای یک کروموزوم از جنس X می‌باشد.
اسپرماتوزوئیدها “نطفه‌ی مرد” دو نوع هستند بعضی دارای کروموزوم X و برخی دارای کروموزوم Y می‌باشند حال بسته به اینکه چه نوع اسپرماتوزوئید با اوول ملاقات می‌کند. اگر اسپرماتوزوئید دارای کروموزوم X با اوول ملاقات کند جنس جنین دختر خواهد بود و اگر اسپرماتوزوئید دارای کروموزوم Y با اوول ملاقات کند جنس جنین پسر خواهد بود.
خصوصیات اسپرماتوزوئید‌های حاوی ژن دختر و پسر
می‌دانید اسپرماتوزوئید‌ها دارای یک سر به شکل سرقاشق و یک دم متحرک و قوی هستند. اسپرماتوزوئید‌های حاوی ژن دختر دارای هسته‌ی کوچکتر و هیکلی چاق‌تر هستند و حرکات آنها نسبتاً کندتر است. عمر این اسپرماتوزوئید‌ها در صورتی که در محیط مناسبی باشند از سه‌چهار روز بیشتر است.
اسپرماتوزوئید‌های حاوی نطفه‌ی پسر هیکلی ریزتر ولی هسته بزرگتر و حرکات آنها نسبتاً تند و سریع است. عمر این اسپرماتوزوئید‌ها در محیط متشابه از عمر اسپرماتوزوئید‌های حاوی ژن دختر کمتر است و زودتر می‌میرند. آگاهی از این خصوصیات می‌تواند به ما کمک کند تا برای انتخاب نوع فرزند دختر یاپسر قبل از بسته شدن نطفه تصمیم بگیریم و اطمینان داشته باشیم چنانچه حسابها دقیقاً صحیح باشد حداقل در ۹۸ درصد موارد در این انتخاب موفق هستیم.
برای انتخاب نوع فرزند دختر یا پسر چه باید کرد؟
قبل از همه چیز بایستی روز و یا دقیقتر ساعت تخمک‌گذاری را در مادر تعیین نمود برای این کار روشهای متعددی وجود دارد. یکی از این کارها این است که مرتباً مقدار L.H لوتئین هورمون خون مادر را اندازه بگیرند موقع آزاد شدن اوول از تخمدان برابر است با زمان بالا رفتن ناگهانی مقدار هورمون لوتئین در خون مادر. این نوع تعیین تاریخ دقیق آزاد شدن اوول کاری است دقیق و پرخرج که با بستری شدن در بیمارستان عملی است و در غیر اینصورت تقریباً مقدور نیست.
نوع دیگر تعیین تاریخ آزاد شدن اوول از تخمدان این است که می‌دانیم همیشه قاعدگی وقتی آغاز می‌شود که ۱۴ روز از آزاد شدن اوول از تخمدان گذشته باشد.
حال چنانچه تاریخ دقیق شروع قاعدگی را از پیش تعیین کنیم، با کسر ۱۴ روز از تاریخ شروع قاعدگی تاریخ آزاد شدن اوول از تخمدان زن مشخص می‌شود.
برای اینکار یک تقویم جیبی لازم است تا در مدت سه یا چهار ماه مرتباً ساعت و تاریخ شروع قاعدگی را در آن یادداشت کنند، پس از سه یا چهار ماه با بررسی دقیق تاریخ های یادداشت شده، می‌توان فهمید که تاریخ شروع قاعدگی در ماههای آینده در چه تاریخ‌هائی خواهد بود، با کسر ۱۴ روز از تاریخ مذکور، تاریخ تخمک‌گذاری تعیین می‌شود.
چنانچه شما می‌خواهید با استفاده از این دستورات برای تعیین نوع فرزند آینده‌تان تصمیم بگیرید، سه یا چهار ماه تاریخ دقیق شروع و قطع خونریزی قاعدگی را در تقویم جیبی یادداشت کنید سپس به پزشک مورد اطمینانتان مراجعه نموده و از ایشان راهنمائی بخواهید و یا خودتان تاریخ قاعدگی‌های بعدی را با توجه به سابقه تعیین نمائید آنگاه ۱۴ روز به عقب برگردید و این تاریخ را یادداشت کنید.

حال اگر می‌خواهید فرزند شما پسر باشد:
در همین تاریخ یا با فاصله یک و حداکثر دو روز، عمل هم‌بستری را انجام دهید و یقین بدانید که در صورت بارداری فرزند شما حداقل ۹۸ درصد پسر خواهد بود.
زیرا اسپرماتوزوئید‌های حاوی ژن پسر با سرعت بیشتر به طرف اوول در حرکت خواهند بود و به مجرد رسیدن یک اسپرماتوزوئید به اوول با او ملاقات نموده و نطفه حاوی ژن پسر بسته خواهد شد چون اسپرماتوزوئید‌های حاوی ژن دختر کندتر حرکت می‌کنند و دیرتر می‌رسند در عین حال اوول دارای این خاصیت است که به مجرد ملاقات با یک اسپرماتوزوئید‌ اجازه ملاقات به اسپرماتوزوئید‌های دیگر را نخواهد داد. پس فرزند پسر خواهد شد.
حال اگر می‌خواهید فرزند شما دختر باشد:
پس از تعیین تاریخ آزاد شدن اوول، آن را دقیقاً یادداشت کنید.
تاریخ هم‌بستری بایستی حداقل ۳ یا ۴ روز قبل از آن باشد زیرا در این مدت یعنی تا آزاد شدن اوول، اسپرماتوزوئید‌های حاوی ژن پسر همگی خواهند مرد و فقط اسپرماتوزوئید‌های حاوی ژن دختر زنده خواهند ماند. لذا موقعی که اوول از تخمدان آزاد می‌شود فقط اسپرماتوزوئید‌های حاوی نطفه دختر هستند که زنده مانده‌اند و با او ملاقات خواهند نمود و چنانچه تخمی به وجود آید، فرزند دختر خواهد بود.
حال باید دید اگر در پیدا شدن قاعدگی بعدی تأخیری پیش آید حاملگی صورت گرفته است که هیچ کار دیگری نباید کرد ولی اگر حاملگی صورت نگرفت شما می‌توانید در ماه‌های بعد این روش را دنبال کنید و مطمئن باشید که در ۹۸ درصد موارد دارای فرزند دلخواهتان دختر یا پسر خواهید بود. این روش سال‌ها تجربه شده و نتایج رضایت‌بخشی داشته است. امید است شما نیز نتیجه دلخواهتان را به دست آورید.

این مطلب رو یکی از دوستان سایت برامون فرستادند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*