بارداری

فیلم رشد دوقلو ها ( قسمت پنجم)

2-kid

در این جا شما می توانید تمامی مراحل رشد جنین دوقلو را به صورت تصویری مشاهده نمایید. این فیلم در پنج قسمت در اختیار شما قرار می گیرد. قسمت پنجم : برای دیدن قسمت اول اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت دوم اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت سوم اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت جهارم اینجا کلیک کنید. ادامه مطلب »

فیلم رشد دوقلوها ( قسمت چهارم )

2-kid

در این جا شما می توانید تمامی مراحل رشد جنین دوقلو را به صورت تصویری مشاهده نمایید. این فیلم در پنج قسمت در اختیار شما قرار می گیرد. قسمت چهارم : برای دیدن قسمت اول اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت دوم اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت سوم اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت پنجم اینجا کلیک کنید. ادامه مطلب »

فیلم رشد دوقلو ها ( قسمت سوم)

2-kid

در این جا شما می توانید تمامی مراحل رشد جنین دوقلو را به صورت تصویری مشاهده نمایید. این فیلم در پنج قسمت در اختیار شما قرار می گیرد. برای دیدن قسمت اول اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت دوم اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت چهارم اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت پنجم اینجا کلیک کنید. ادامه مطلب »

فیلم رشد دوقلو ها ( قسمت دوم )

2-kid

در این جا شما می توانید تمامی مراحل رشد جنین دوقلو را به صورت تصویری مشاهده نمایید. این فیلم در پنج قسمت در اختیار شما قرار می گیرد. قسمت دوم شامل رشد جنین در هفته های اولیه ( تاهفته چهارم) خواهد بود . قسمت دوم : برای دیدن قسمت اول اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت سوم اینجا کلیک کنید. ... ادامه مطلب »

فیلم رشد جنین دوقلود ( قسمت اول )

2-kid

در این جا شما می توانید تمامی مراحل رشد جنین دوقلو را به صورت تصویری مشاهده نمایید. این فیلم در پنج قسمت در اختیار شما قرار می گیرد. در بخش اول مراحل تشکیل تخم و اولین تقسیمات سلولی را مشاهده خواهید کرد. اولین تشخیص سونوگرافی برای دوقلوها قسمت اول : برای دیدن قسمت دوم  اینجا کلیک کنید. برای دیدن قسمت ... ادامه مطلب »